Tööandjale

Teie töökeskkond on pidevas sõltuvuses uutest tehnoloogiatest ning muutuvatest majanduslikest ning sotsiaalsetest tingimustest. Töökeskkonna, tööohutus ja tuleohutusalaste teenuste sisseostmine on soodne võimalus ohutult uute arengutega sammu pidada ning saada head nõu Teie jaoks aktuaalsete teemade kohta. Pakume Teile kvaliteetset teenust, mis võimaldab säästa Teie aja ja raha ressursse, et saaksite tegeleda efektiivsemalt oma põhitegevusega.

Töökeskkonna - ja tööohutusalased ärikonsultatsioonid ja audit

Pakume Teile töökeskkonna - ja tööohutusalast konsultatsiooni, et lahendada Teie jaoks olulised mureküsimused seoses töökeskkonna, tööohutuse ja töötajate tervishoiuga. Viime läbi asutuse töökeskkonna auditit,et hinnata Teie organisatsiooni vastavust töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktides kehtestatud nõuetele. Vastavalt auditi tulemustele pakume Teile konsultatsiooni ja teenuseid nõuete mittevastavuste parandamiseks.

Töökeskkonna vajaliku dokumentatsiooni koostamine (riskianalüüs, ohutusjuhendid jm)

Korraldame Teie asutuses töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimise, vajadusel tellime töökeskkonna mõõdistamised akrediteeritud töökeskkonna parameetreid mõõdistavalt laborilt. Töökeskkonna riskianalüüsi tulemused dokumenteerime ja edastame Teile elektrooniliselt, et saaksite töökeskkonna muutuste korral riskianalüüsi kohandada. Koostame Teie asutuse jaoks vajalikud juhendmaterjalid ja ohutusjuhendid (üldised/sissejuhatavad juhendid, ametikohtade ohutusjuhendid, seadmete ohutusjuhendid, ohutuskaardid, sisekontrollide läbiviimise korrad, kontrollkaardid jm).

Töökeskkonnaspetsialisti teenus

Töökeskkonnaspetsialist on töökeskkonna alal pädev insener või muu töökeskkonnaõpetust saanud spetsialist, keda tööandja on volitanud täitma töötervishoiu - ja tööohutusalaseid ülesandeid. Pakume Teile kvaliteetset teenust, konkreetselt Teie ettevõtte jaoks vajalikus mahus.

Võimalikud teenuse osad:

 • üldine tööohutuse ja töötervishoiu korraldus ettevõttes, sellealane kliendi nõustamine
 • nõuetekohase töötervishoiu - ja tööohutusalase dokumentatsiooni loomine ja korrashoid
 • töökeskkonna riskianalüüsi koostamine ja täiendamine
 • perioodiliste sisekontrollide korraldamine
 • töötajate töökeskkonna - ja tööohutusalane juhendamine
 • töötajate tervisekontrollide korraldamine
 • esmaabivahendite korrashoiu ja kättesaadavuse tagamine, esmaabi korraldus
 • töökeskkonnavolinike ja – nõukogu korraliste valimiste ja nõupidamiste korraldamine
 • tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste käsitlemine
 • isikukaitsevahendite valik ja töötajatele edastamine
 • Teie asutuse esindamine Tööinspektsioonis
 • vähemalt kord aastas töökeskkonnaalase koolituse, seminari või meeskonnaürituste läbiviimine

Kõiki töökeskkonnaspetsialisti teenuse osasid on võimalik ka eraldi teenusena tellida.

Tuleohutusalased teenused

Pakume Teile tuleohutusalaseid teenuseid alates lihtsast tuleohutusalasest nõustamisest kuni täieliku tuleohutusalase haldusteenuseni välja.

Tuleohutusalase dokumentatsiooni koostamine:

 • tulekahju korral tegutsemise plaan
 • evakuatsiooniskeemid
 • tuleohutuskorraldus
 • koolitus- ja vaatluspäevikud
 • enesekontrolli tuleohutuse aruanne
 • põlevmaterjali ladustamise skeem, tuletõkkesektsioonide skeem
 • riskianalüüs, hädaolukorra lahendamise plaan

Ohutuskoolituste läbiviimine ja korraldamine:

 • sissejuhatav tuleohutusalane juhendamine
 • tulekahju korral tegutsemise õppuse (evakuatsiooni õppuse) teoreetiline ja praktiline osa
 • tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolitus
 • tuletöö tegemise koolitus (ka sinise kaardi koolitus).

Tuleohutuspaigaldiste kontroll ja hooldus (tulekustutid, ATS, hüdrandid, vooliksüsteemid) ning tuleohutusaudit ja tuleohutusalane konsultatsioon.

Töökeskkonnaalaste (tööohutus, töötervishoid, tuleohutus) koolituste, seminaride ja meeskonnaürituste läbiviimine ettevõttes

Korraldame ja viime läbi põnevaid töökeskkonnale, tööohutusele, tuleohutusele ja töötervishoiule orienteeritud koolitusi, et saaksite võimaldada oma meeskonnale teadmisi arendava infotunni või meeskonnaürituse.

Töötajate rahulolu-uuringute läbiviimine

Viime Teie töötajate seas läbi küsitluse, mille tulemusena anname Teile tagasisidet töötajate rahulolu hetkeseisundi kohta ning anname nõu, kuidas muuta töötajad motiveeritumaks ja rahulolevamaks.